portalKRS.pl
Baza KRS Dz 4
W wyniku postępowania Prezes UOKIK może wydać decyzję nakazującą zaniechanie działań sprzecznych z prawem oraz nałożyć karę w wysokości do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.
Podstawa prawna

Do zakresu działania UOKiK należy m. in. udostępnianie decyzji Prezesa UOKIK na stronie internetowej Urzędu. Decyzje UOKIK publikowane są na podstawie art. 31 pkt 15 ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184), w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), i nie zawierają tajemnicy przedsiębiorstwa, ani żadnych innych informacji chronionych na podstawie odrębnych przepisów.
Rola źródła

Zadaniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) jest dbałość o właściwe funkcjonowanie konkurencji, m.in. poprzez przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję, jak: zawieranie niedozwolonych porozumień, czy nadużywanie pozycji dominującej. Do nadużywania dominującej (udział w rynku powyżej 30-40%) pozycji rynkowej może dochodzić poprzez m.in. narzucanie nieuczciwych cen, stosowanie uciążliwych warunków umów, działania mające na celu niedopuszczenie do wejścia na rynek nowych podmiotów gospodarczych bądź rozwoju już działających. Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konsumentów obejmują m.in.
 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Mogą się one zakończyć nakazem zaniechania kwestionowanych działań, nakazem usunięcia trwających skutków naruszenia a także nałożeniem kary pieniężnej,
 • prowadzenie postępowań w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolony - sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,
 • podawanie do publicznej wiadomości (w tym na stronie internetowej Urzędu), ostrzeżeń konsumenckich w sytuacji gdy przedsiębiorca dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów.

Zawartość

Decyzje Prezesa UOKiK obejmują m.in. poniższe obszary:
 • Jakość paliw
 • Klauzule niedozwolone
 • Kontrola koncentracji
 • Nadużywanie pozycji dominującej
 • Ochrona zbiorowych interesów konsumentów
 • Ogólne bezpieczeństwo produktów
 • Porozumienia ograniczające konkurencję


Sposoby dostępu do danych:
 • API - sprawdzenie po numerze NIP
 • Gate-To-Information®
 • Sprawdzenie hurtowe (batch process)
 • PortalKRS.pl - graficzny interaktywny panel do przeglądania i analizy danych, dane finansowe prezentowane są w ramach pobieranych raportów KRS

OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Polskie Listy Sankcyjne: MSWiA oraz Min. Finansów
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT