portalKRS.pl
Ostrzeżenia KNF
"...niezbędne jest stałe monitorowanie listy ostrzeżeń publicznych, w tym w szczególności baczenie na treść wzmianek odnoszących się do poszczególnych podmiotów" (z pisma KNF z dnia 14 sierpnia 2014 r).

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.) Komisja Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż KNF, w przypadku których Przewodniczący KNF skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.Lista ostrzeżeń publicznych KNF obejmuje:
 • wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF
 • prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF
 • wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych
 • wykonywanie działalności polegającej na lokowaniu, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, środków pieniężnych bez zezwolenia KNF
 • dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków
 • prowadzenie giełd towarowych bez zezwolenia
 • prowadzenie funduszy emerytalnych bez zezwolenia
 • wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia
 • nieuprawnione wykonywanie działalności agencyjnej, czynności agenta ubezpieczeniowego oraz prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji bez wymaganego zezwolenia
 • nieuprawnione używanie w firmie lub do określenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej albo w reklamie określenia "program emerytalny"
 • nieuprawnione używanie do określenia prowadzonej działalności lub reklamy określeń "indywidualne konto emerytalne" lub "indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego", albo skrótów "IKE" lub "IKZE"
 • nieuprawnione działanie w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego


Cechy wpisu:
 • wpis na listę ostrzeżeń KNF ma charakter bezterminowy
 • umieszczenie na liście ostrzeżeń KNF nie ma charakteru sankcji
 • sposób wykorzystania informacji o wpisie pozostaje w sferze autonomii adresata

Zalecenia KNF

Pismo z dnia 14 sierpnia 2014 r. KNF nr DKS/WK/063/47/1/14/M przedstawia stanowisko KNF w przedmiocie umieszczania podmiotów gospodarczych na liście ostrzeżeń publicznych:

"...Nawet jeśli dojdzie do prawomocnej odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego, prawomocnego umorzenia postępowania przygotowawczego lub prawomocnego uniewinniającego orzeczenia sądu, podmiot umieszczony na liście ostrzeżeń publicznych w związku ze złożonym zawiadomieniem na tej liście pozostaje, z tym istotnym zastrzeżeniem, że rzeczone fakty zostaną odnotowane w stosownej wzmiance, której zadaniem jest wskazywanie tego rodzaju zdarzeń procesowych i zapewnienie opinii publicznej pełnego spektrum informacji, w tym także oceny dokonanej przez organy ścigania lub sądy"


Sposoby dostępu do danych:
OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Polskie Listy Sankcyjne: MSWiA oraz Min. Finansów
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT