portalKRS.pl
Baza Regon
Dane kontrahenta pobieramy dla Państwa w czasie rzeczywistym. Dzięki temu otrzymane informacje są zawsze aktualne i rzetelne.

Rejestr REGON

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) to rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie:

 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne)
 • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów


Zawartość

Informacje otrzymane w odpowiedzi na zapytanie pozwalają bezbłędnie i zgodnie z prawem wskazać:

 • numer identyfikacji podatkowej NIP
 • formę prawną wykonywanej działalności, w tym rodzaj przeważającej działalności
 • daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności
 • nazwę organu rejestrowego lub ewidencyjnego wraz z numerem rejestru


Alerty REGON

Alerty Regon to ostrzeżenia/flagi pokazujące zmiany lub wystąpienie wrażliwych informacji w badanej firmie. Parametry Alertów można definiować samodzielnie dla kryteriów:

 • młody podmiot - np. do pół roku działalności
 • podmiot nieaktywny
 • wrażliwe PKD np. handel stalą, paliwami...
Poniżej znajdą Państwo graficzną prezentację Alertów REGON dla przykładowej firmy dostępną dla Użytkowników systemu Gate-To-Information®.Rejestr CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest ogólnopolskim rejestrem prowadzonym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Rejestr funkcjonuje od 1 lipca 2011 r. na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829). Do końca grudnia 2011 r. do CEIDG zostały przeniesione wpisy z ewidencji działalności gospodarczych (EDG) prowadzonych przez samorządy.

Wpisowi do rejestru CEIDG podlegają wyłącznie osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych. Inne podmioty w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)


Zawartość

Informacje otrzymane w odpowiedzi na zapytanie pozwalają bezbłędnie i zgodnie z prawem ustalić dane dotyczące przedsiębiorcy:

 • imię i nazwisko
 • numery NIP, REGON
 • daty: rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności oraz wykreślenia z rejestru
 • rodzaje przeważającej oraz wykonywanej działalności PKD
 • małżeńską wspólność majątkową
 • spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
 • informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego
 • zakazy, pełnomocnicy
 • informację o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej


Sposoby dostępu do danych:

Dane z CEIDG pobierane są w czasie rzeczywistym z serwera Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W celu uzyskania indywidualnego połączenia z serwerem CEIDG niezbędna jest jednorazowa, bezpłatna rejestracja Klienta w https://datastore.ceidg.gov.pl oraz zaakceptowanie regulaminu usługi CEIDG.OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Polskie Listy Sankcyjne: MSWiA oraz Min. Finansów
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT