portalKRS.pl
rodo

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną, której obowiązek spełnienia wynika z nowych przepisów o ochronie danych osobowych tzn. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO"), której wymogi obowiązują od 25 maja 2018 r.

Niniejsza klauzula informacyjna jest jednostronnym oświadczeniem Administratora Danych Osobowych, której wyrażenie wynika z faktu, iż Państwa Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie wyrażonym poniżej.

Administrator Danych Osobowych

InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-838, ul. Grochowska 344 lok. 3, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325302, NIP 1132752571, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 25.000,00 zł, w całości opłacony.

Cel i podstawa przetwarzania danych

Dane są przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością informacyjną.

Test równowagi o którym mowa w art. 7 lit. f) RODO polega na wyważeniu prawnie uzasadnionych interesów Administratora ? lub strony trzeciej lub osób, którym dane są ujawniane oraz interesów i praw podstawowych osób, których dane dotyczą. Test równowagi przeprowadzony przez Administratora potwierdził zasadność stosowania art. 7 lit. f) RODO jako podstawy prawnej przetwarzania danych z uwagi na wystąpienie przesłanki, o której mowa w Opinii Grupy Roboczej Art. 29 nr. 6/2014 w sprawie pojęcia prawnie uzasadnionych interesów administratora danych na mocy artykułu 7 dyrektywy 95/46/WE ? dostarczania informacji wspierającej działania prewencyjne w zakresie zapobiegania oszustwom, niewłaściwemu korzystaniu z usług, lub praniu pieniędzy.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących, prawnie uzasadnionych celach:
 • dostarczanie danych umożliwiających klientom Administratora dokonywanie oceny wiarygodności podmiotów gospodarczych,
 • opracowywanie raportów statystycznych i analiz dla swoich klientów
 • przekazywanie swoim klientom danych osobowych o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pochodzących z rejestrów publicznych, o których mowa poniżej (Źródła pochodzenia danych) - bez ingerencji w dane źródłowe.


Odbiorcy danych

Dane osobowe, mogą być udostępniane przez Administratora jego klientom, w postaci raportów, w prawnie uzasadnionych celach tych podmiotów związanych z weryfikacją kontrahentów w obrocie gospodarczym.

Dane osobowe znajdujące się w systemach Administratora nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Źródła pochodzenia danych

Administrator może przetwarzać dane osobowe z wyłączeniem: adresów (zamieszkania, siedziby, korespondencyjny) oraz danych kontaktowych (e-mail, telefon) pochodzące z publikatorów, źródeł i rejestrów publicznych o :
 1. osobach prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej zwane CEIDG),
 2. osobach prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do rejestru podmiotów gospodarki narodowej prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny (dalej GUS),
 3. osobach fizycznych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej KRS) na podstawie publikacji w Monitorach Sądowych i Gospodarczych, mając na uwadze, iż stosowanie RODO nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorców będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej,
 4. osobach fizycznych w zakresie ich danych ujawnionych na poniższych międzynarodowych listach sankcyjnych w związku z obowiązkiem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, implementującą Dyrektywę 2005/60WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005r.,
  • OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (U.S. Tresury)
  • OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Tresury)
  • Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU)
  • HR Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets (UK)
  • Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (UN Sanctions List)
 5. osobach prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:
  • Rejestr ZSEiE- rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • Rejestr bateryjny - rejestr wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów.
 6. osobach prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie decyzji Prezesa UOKiK dotyczących:
  • Jakości paliw
  • Klauzul niedozwolonych,
  • Kontroli koncentracji,
  • Nadużywania pozycji dominującej,
  • Ochrony zbiorowych interesów konsumentów,
  • Ogólnego bezpieczeństwa produktów,
  • Porozumień ograniczających konkurencję.
 7. osobach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie weryfikacji ich statusu podatnika VAT w źródłach publicznych:
  • Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów w zakresie informacji o statusie podatnika w VAT: czynny lub zwolniony lub niezarejestrowany,
  • Portal VIES prowadzony przez Komisję Europejską w zakresie informacji o statusie podatnika w VAT-UE: aktywny lub nieaktywny,
  • Serwis Krajowej Administracji Skarbowej ? weryfikacja w wykazach: podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
 8. osobach prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawierającego dane beneficjentów Funduszy Europejskich 2007-2013, a związane z tytułem i wartością i nazwą realizowanego Projektu, kwotą dofinansowania publicznego, datą podpisania umowy i zakończenia realizacji.
 9. osobach prowadzących działalność gospodarczą, a pochodzące od Partnerów Administratora w zakresie danych finansowych, danych o ujawnionym zadłużeniu oraz aktywności biznesowej.


Kategorie danych

 1. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, wyłącznie w zakresie danych ujawnionych w źródłach, o których mowa powyżej (Źródła pochodzenia danych):
  • imię, nazwisko,
  • nazwa,
  • numery identyfikacyjne (PESEL, NIP, REGON),
  • obywatelstwo,
  • data urodzenia,
  • dane finansowe,
  • informacje o zobowiązaniach (kwota zaległości, termin płatności, kwota przedawniona, waluta)


Czas przetwarzania i profilowanie

 1. Dane osobowe, znajdujące się w systemach Administratora nie są poddawane profilowaniu (automatyczne podejmowanie decyzji kredytowej) przez Administratora.
 2. Dane osobowe pochodzące z rejestrów publicznych, o których mowa w powyżej (Źródła pochodzenia danych) są przetwarzane do momentu usunięcia tych danych z rejestrów.
 3. Inne dane, w tym dane finansowe, dane o zadłużeniu i aktywności biznesowej, są przetwarzane przez dziesięć lat od momentu ich zebrania, z wyjątkiem sytuacji, w których dłuższy okres przetwarzania tych danych jest uzasadniony prawnie uzasadnionymi interesami Administratora związanymi z zabezpieczeniem jego interesów, w tym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami innych podmiotów.
 4. Dane statystyczne oraz dane udostępniane przez Administratora jego klientom przechowywane są w celach archiwizacyjnych przez okres 10 lat.


Pouczenie o prawach

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.
 2. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora należy kierować na dedykowany adres e-mail: iod@informacjakredytowa.pl

OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI
100 tys. zobowiązań z ponad 30 giełd
Wyszukiwanie po NIP
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Codzienna aktualizacja
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
STATUS VAT
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
REJESTRY GIOŚ
Rejestry Inspekcji Ochrony Środowiska
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. GROCHOWSKA 344 lok. 3,
  03-838 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT