portalKRS.pl
rodo
Polityka prywatności InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników i kontrahentów Klientów InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. - osób kontaktowych


1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa. Możesz skontaktować sią z nami:
- listownie na adres: ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa;
- przez e-mail: rodo@informacjakredytowa.pl.


2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego Klienta lub kontrahenta, lub potencjalnego Klienta lub kontrahenta. W związku z powyższym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:
 • kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi Klientami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).
 • nawiązać z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.
 • przekazywać Ci inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów.
 • bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub który reprezentujesz, czyli naszym Klientem ? jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

3. Źródło, z którego pozyskaliśmy Twoje dane osobowe
Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz. Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.


4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.


5. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.


6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa, które możemy zrealizować:
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
W celu realizacji powyższych praw skontaktuj sią z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze wzglądu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego sią ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy)


Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych skierowane są do osób, które nie są pracownikami/współpracownikami Klientów InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. i kontaktują sią z nami w jakiejkolwiek sprawie.


1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa. Możesz skontaktować sią z nami:
- listownie na adres: ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa;
- przez e-mail: rodo@informacjakredytowa.pl.


2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
 • kontaktować sią z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej.
 • nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz relacją biznesową i współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.
 • prowadzić działania w postaci marketingu bezpośredniego w formie informacji handlowej przesyłanej na podany przez Ciebie adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą dotyczącą otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji, a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy sią z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.
W odniesieniu do prowadzenia przez nas działań marketingowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania (tj. przestaniemy prowadzić działania w postaci marketingu bezpośredniego).


4. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.


5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa, które możemy zrealizować:
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych - jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
W celu realizacji powyższych praw skontaktuj sią z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze wzglądu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego sią ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w rejestrach publicznych


1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować sią z nami:
- listownie na adres: ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa;
- przez e-mail: rodo@informacjakredytowa.pl


2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej. Dostarczamy dane umożliwiające naszym Klientom dokonywanie oceny wiarygodności podmiotów gospodarczych. Na podstawie przetwarzanych danych opracowujemy raporty statystyczne i analizy dla naszych Klientów. Przekazujemy również naszym Klientom dane osobowe o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pochodzących z rejestrów publicznych, o których mowa w pkt 3 niniejszej klauzuli (Źródła pochodzenia danych) - bez ingerencji w dane źródłowe.


3. Żródło, z którego pozyskaliśmy Twoje dane osobowe
Administrator przetwarza dane pochodzące z publikatorów, źródeł i rejestrów publicznych o:
 • osobach prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej zwane CEIDG),
 • osobach prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do rejestru podmiotów gospodarki narodowej prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny (dalej GUS),
 • osobach fizycznych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej KRS) na podstawie publikacji w Monitorach Sądowych i Gospodarczych, mając na uwadze, iż stosowanie RODO nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorców będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej,
 • osobach fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ)
 • osobach fizycznych w zakresie ich danych ujawnionych na poniższych międzynarodowych listach sankcyjnych w związku z obowiązkiem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, implementującą Dyrektywą 2005/60WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005r.,
  • OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (U.S. Tresury)
  • OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Tresury)
  • Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU)
  • HR Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets (UK)
  • Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (UN Sanctions List)
  • Lista osób oraz podmiotów objętych sankcjami prowadzona przez szefa MSWiA, tzw. "polska lista sankcyjna"
  • Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (Canadian Sanctions)
  • SECO - State Secretariat for Economic Affairs (Swiss Sanctions)
 • osobach prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie decyzji Prezesa UOKiK dotyczących:
  • Jakości paliw
  • Klauzul niedozwolonych,
  • Kontroli koncentracji,
  • Nadużywania pozycji dominującej,
  • Ochrony zbiorowych interesów konsumentów,
  • Ogólnego bezpieczeństwa produktów,
  • Porozumień ograniczających konkurencją.
 • osobach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie weryfikacji ich statusu podatnika VAT w źródłach publicznych:
  • Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów w zakresie informacji o statusie podatnika w VAT: czynny lub zwolniony lub niezarejestrowany,
  • Portal VIES prowadzony przez Komisją Europejską w zakresie informacji o statusie podatnika w VAT-UE: aktywny lub nieaktywny,
  • Serwis Krajowej Administracji Skarbowej - weryfikacja w wykazach: podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
 • osobach prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawierającego dane beneficjentów Funduszy Europejskich 2007-2013, a związane z tytułem i wartością i nazwą realizowanego Projektu, kwotą dofinansowania publicznego, datą podpisania umowy i zakończenia realizacji.
 • osobach prowadzących działalność gospodarczą, a pochodzące od Partnerów Administratora w zakresie danych finansowych, danych o ujawnionym zadłużeniu oraz aktywności biznesowej.
 • osobach prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do Rejestr Kantorów prowadzony przez Narodowy Bank Polski (NBP)
 • osobach prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do Rejestr Usług Płatniczych, Lista Ostrzeżeń Publicznych, Rejestr Pośredników Kredytowych i Instytucji Pożyczkowych prowadzonych przez Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
 • osobach prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do Rejestrów i Wykazów prowadzonych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE)
 • osobach prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do Rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów prowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
 • osobach prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do Rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych prowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach4. Kategorie danych
Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych, wyłącznie w zakresie danych ujawnionych w źródłach, o których mowa powyżej (źródła pochodzenia danych):
 • imię, nazwisko,
 • numery identyfikacyjne (PESEL, NIP, REGON),
 • obywatelstwo,
 • data urodzenia,
 • dane finansowe,
 • informacje o zobowiązaniach (kwota zaległości, termin płatności, kwota przedawniona, waluta)
 • opis działalności5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Dane osobowe pochodzące z rejestrów publicznych, o których mowa powyżej (źródła pochodzenia danych) są przetwarzane do momentu usunięcia tych danych z rejestrów. Inne dane, w tym dane finansowe, dane o zadłużeniu i aktywności biznesowej, są przetwarzane przez 10 lat od momentu ich zebrania, z wyjątkiem sytuacji, w których dłuższy okres przetwarzania tych danych jest uzasadniony prawnie uzasadnionymi interesami Administratora związanymi z zabezpieczeniem jego interesów, w tym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami innych podmiotów. Dane statystyczne oraz dane udostępniane przez Administratora jego klientom przechowywane są w celach archiwizacyjnych przez okres 10 lat.


6. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Przetwarzane przez nas dane osobowe będą udostępniane naszym Klientom, w postaci raportów, w prawnie uzasadnionych celach tych podmiotów związanych z weryfikacją kontrahentów w obrocie gospodarczym. Będziemy również przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.


7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa, które możemy zrealizować:
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze wzglądu na szczególną sytuacją,
 • prawo dostąpu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usuniącia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,


W celu realizacji powyższych praw skontaktuj sią z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze wzglądu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego sią ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Polskie Listy Sankcyjne: MSWiA oraz Min. Finansów
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT