portalKRS.pl
Baza KRS Dz 4
Potencjalna utrata statusu podatnika VAT przez dostawcę krajowego od 1 stycznia 2017 r. pozbawia nabywcę prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie.

Ministerstwo Finansów (od 26 czerwca 2015 r) w ramach usługi Portal Podatkowy udostępnia podatnikom możliwość sprawdzenia, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT w Polsce. Jednocześnie Komisja Europejska (zgodnie z art. 31 Rozporządzenia Rady nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r) udostępnia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług możliwość weryfikacji statusu VAT kontrahenta, m.in. potwierdzenie aktywności numeru VAT polskiego przedsiębiorcy na terenie UE.

Zawartość

W odpowiedzi na weryfikowany nr NIP firmy, przekazywany jest jeden z poniższych komunikatów: Dla VAT-PL:
 • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony
 • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
Dla VAT-EU:
 • Numer VAT aktywny - jeśli podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny na potrzeby dostaw wewnątrzwspólnotowych
 • Numer VAT nieaktywny - jeśli podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny na potrzeby dostaw wewnątrzwspólnotowych
W wyniku wejścia w życie ustawy STIR 1, w dniu 13 stycznia 2018 r. Ministerstwo Finansów udostępniło wykazy podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Ich publikacja jest pierwszym istotnym elementem wchodzących w życie zmian wynikających z ustawy STIR.

1 ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491)

"Możliwość wyszukania informacji na temat podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru VAT ułatwi ocenę i umożliwi weryfikację rzetelności aktualnych i potencjalnych kontrahentów. Praktyka pokazuje, że także rzetelni podatnicy mogą stać się ofiarami oszustów podatkowych. Dostęp do informacji publikowanych w wykazach zminimalizuje ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT. Jest to istotne wsparcie dla przedsiębiorców w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych."

Wykazy publikowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) zawierają listy podmiotów:
 • dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji (zgodnie z art. 96 ust. 4a),
 • które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT (zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a),
 • których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (zgodnie z art. 96 ust. 9h-j).

Korzyści

Z uwagi na istotne zmiany w u.p.t.u., jakie weszły od 1 stycznia 2017 r umożliwiające Naczelnikowi urzędu skarbowego wykreślanie podatnika z rejestru VAT z urzędu, bez zawiadomienia - szczególnie warto, na bieżąco weryfikować status podatkowy kontrahenta (dostawcy) krajowego.
Aktualnie bez zawiadomienia i bez swojej wiedzy status podatnika VAT mogą stracić przedsiębiorcy:
 • którzy nie istnieją
 • z którymi mimo podjętych prób urząd skarbowy nie ma możliwości skontaktowania się
 • którzy podali w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT dane niezgodnie z prawdą
 • nie stawiają się na wezwania organu podatkowego
 • zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy
 • będąc obowiązani nie składali deklaracji VAT przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały
 • przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kwartały składali deklaracje, w których nie wykazywali sprzedaży oraz zakupów z kwotami do odliczenia
 • wystawiali faktury, które nie dokumentowały rzeczywistych czynności (tzw. puste faktury)
 • prowadząc działalność gospodarczą wiedzieli lub mieli uzasadnione podstawy przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi działają w celu odniesienia korzyści majątkowej w celu nierzetelnego rozliczenia podatku
Brak obowiązku zawiadomienia podatnika przez organ podatkowy oznacza, że podatnik może być nieświadomy, iż takie działanie miało miejsce i że utracił status podatnika VAT.
Ponadto posługiwanie się fakturą nierzetelną, czyli niezgodą ze stanem rzeczywistym od 1 stycznia 2017 r., podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie (k.k.s.).

Sposoby dostępu do danych:

OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI
100 tys. zobowiązań z ponad 30 giełd
Wyszukiwanie po NIP
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Codzienna aktualizacja
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
STATUS VAT
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
REJESTRY GIOŚ
Rejestry Inspekcji Ochrony Środowiska
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. GROCHOWSKA 344 lok. 3,
  03-838 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT