portalKRS.pl
Baza KRS Dz 4
"... funkcją działu 4 rejestru przedsiębiorców jest ujawnianie bieżącej informacji o sytuacji przedsiębiorcy i jego zadłużeniu..." (z uzasadnienia projektu ustawy).
Dane z Działu 4 KRS zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. wyłączone są z publikacji Monitorach Sądowych i Gospodarczych (MSiG). Jedynym źródłem ich publikacji pozostają aktualne odpisy KRS podmiotów dostępne w publicznym serwisie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Zawartość:

W Dziale 4 odpisu KRS publikowane są:
 • istniejące zobowiązania publicznoprawne podmiotów zarejestrowanych w KRS wobec: US, ZUS, Izb Celnych,
 • informacje o bezskutecznej egzekucji komorniczej,
 • informacje o zabezpieczeniach na majątku Przedsiębiorcy.
Cechy źródła:
 • wpisu dokonuje się, o ile kwota należności nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji,
 • wpis zawiera informację o dacie wszczęcia egzekucji należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot oraz datę i sposób zakończenia egzekucji,
 • nie obowiązuje zasada domniemania prawdziwości danych wpisanych do Działu 4 KRS,
 • wykreślenie następuje po 7 latach od daty wpisu w rejestrze przez sąd rejestrowy z urzędu - niezależnie od tego, czy w międzyczasie przedsiębiorca uiścił zaległości czy nie,
 • wykreślone wpisy w nie są widoczne nawet w odpisie pełnym z rejestru - stanowi to wyjątek od zasady nieusuwalności wpisów KRS,
 • do wykreślenia wpisu z rejestru w pozostałych przypadkach niezbędne jest oświadczenie dłużnika i wierzyciela.

Sposoby dostępu do danych:
 • API - sprawdzenie po numerze NIP
 • Gate-To-Information®
 • Sprawdzenie hurtowe (batch process)
 • PortalKRS.pl - graficzny interaktywny panel do przeglądania i analizy danych, dane finansowe prezentowane są w ramach pobieranych raportów KRS

OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Polskie Listy Sankcyjne: MSWiA oraz Min. Finansów
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT