portalKRS.pl
Anti-Money Laundering
Zgodnie z V Dyrektywą AML instytucja obowiązana ma zakaz nawiązania stosunków gospodarczych lub nakaz ich rozwiązania w przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego

Podstawa prawna

AML to skrót od Anti-Money Laundering wprowadzony do polskiego porządku prawnego, jako przeciwdziałanie tzw. "praniu pieniędzy". Ustawa o przeciwdziałaniu tzw. "praniu pieniędzy" oraz finansowaniu terroryzmu, implementująca Dyrektywę 2005/60WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005r., nakłada na instytucje obowiązane m.in. obowiązek weryfikacji kontrahentów na listach sankcyjnych. Rolę kontrolną w zakresie przestrzegania przepisów pełni Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), mający w kompetencje:

 • nakładania kar pieniężnych, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 750.000 zł (Art. 34c. ust.1 Ustawy)
GIIF prowadzi listę osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające, oraz wydaje decyzje w sprawach wpisu lub wykreślenia z listy. Natomiast instytucje obowiązane stosują szczególne środki ograniczające wobec osób i podmiotów wskazanych na listach ogłaszanych przez GIIF, zarówno przed nawiązaniem stosunków gospodarczych, jak też w ich trakcie


Rozwiązanie

Instytucje obowiązane pozostając w zgodzie z prawem stosują środki bezpieczeństwa finansowego poprzez m.in. weryfikację kontrahenta na listach sankcyjnych AML. InformacjaKredytowa.pl Sp. z o. o. zapewnia możliwość weryfikacji kontrahenta, osób z nim powiązanych oraz beneficjenta rzeczywistego w skonsolidowanych bazach pięciu największych światowych list sankcyjnych AML.

Regulator oczekuje wykazania przez instytucję obowiązaną, że sprawdzana osoba lub firma, z którą prowadzi on stosunki gospodarcze nie figuruje na listach sankcyjnych AML. Dokonując sprawdzeń za pośrednictwem bazy AML, otrzymujecie Państwo pełny rejestr weryfikacji list sankcyjnych dla wszystkich sprawdzanych osób i podmiotów z oznaczeniem czasu sprawdzenia, danych sprawdzanego podmiotu lub osoby oraz przeszukanych list sankcyjnych.

Umożliwiamy:

 • jednorazową weryfikację kontrahentów w bazie AML, np. raz w roku, raz na kwartał
 • sprawdzanie na bieżąco (w czasie rzeczywistym) kontrahentów
 • stały proces weryfikacji (monitoring) portfela kontrahentów w ramach usługi AML Screening

Listy sankcyjne są regularnie aktualizowane przez prowadzące je instytucje, dlatego weryfikacji dokonujemy dla Państwa w czasie rzeczywistym, co gwarantuje rzetelność sprawdzenia.


"polska lista sankcyjna"

Aktualnie (grudzień 2023) funkcjonują w Polsce dwie poniższe krajowe listy sankcyjne AML prowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) oraz przez Ministerstwo Finansów (MinFin).

MSWiA
Lista osób oraz podmiotów objętych sankcjami prowadzona przez szefa MSWiA, tzw. "polska lista sankcyjna":
 • decyzja o wpisie na listę wydawana jest wobec firm i osób bezpośrednio lub pośrednio wspierających agresję Rosji na Ukrainę z 24.02.2022 r,
 • wpis na listę dotyczy także firm i osób związanych z powyższymi, o ile istnieje prawdopodobieństwo, że swoimi środkami wspierają działania powyższych,
 • wpis na listę dotyczą firm i osób niewymienionych w wykazach zawartych w Rozporządzeniach UE nr 765/2006 oraz 269/2014,
 • każda firma lub osoba, podlegają karze do 20 mln zł, o ile nie zamrozi funduszy lub zasobów gospodarczych w stosunku do firm i osób wpisanych na listę,

Ministerstwo Finansów
Lista osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające, na podstawie art. 118 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • Zgodnie z art. 118 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane stosują szczególne środki ograniczające wobec osób i podmiotów wskazanych na liście, o której mowa w art. 120 ust. 1 ustawy, którą prowadzi Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF). Podstawą do wpisu na listę są decyzje wydawane przez GIIF.
 • GIIF informuje, że zgodnie z art. 118 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane stosują szczególne środki ograniczające wobec osób i podmiotów wskazanych na listach publikowanych przez GIIF na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, w szczególności na listach, o których mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 (2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.Instytucje Obowiązane
Ustawa nakłada obowiązki weryfikacji kontrahentów, na listach sankcyjnych AML m.in. na:
 • banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych,
 • instytucje finansowe mające siedzibę w Polsce oraz oddziały instytucji finansowych niemających siedziby w Polsce
 • SKOK-i, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instytucje płatnicze
 • Pośredników ubezpieczeniowych oraz w obrocie nieruchomościami
 • Kantory, firmy świadczące usługi ?biur wirtualnych?
 • Adwokatów notariuszy, radców prawnych
 • Doradców podatkowych, biegłych rewidentów, biura rachunkowe
 • - oraz na każdego Przedsiębiorcę, który przyjmuje lub dokonuje płatności za towary w gotówce o wartości >= 10 000 EUR
OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Polskie Listy Sankcyjne: MSWiA oraz Min. Finansów
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT