portalKRS.pl
Baza KRS
Baza KRS - to natychmiastowy dostęp do informacji o ponad 400 tys. podmiotów i 1400 tys. osób powiązanych - grafy, tabele, wykresy.

KRS to baza podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym tworzona na podstawie codziennych publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Nowe dane udostępniamy w czasie zaledwie jednej godziny od publikacji każdego numeru MSiG. Baza KRS to:
 • 586 tys. podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym ponad 495 tys. podmiotów aktywnych
 • 54 tys. spółek zagranicznych powiązanych z podmiotami KRS
 • 99 tys. podmiotów polskich powiązanych z podmiotami KRS
 • 2 554 tys. relacji pomiędzy podmiotami i osobami KRS
 • 186 tys. relacji pomiędzy podmiotami KRS
 • pełna historia wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • dane powiązań podmiot-podmiot oraz podmiot-osoba
 • dane powiązań wskazanej osoby z podmiotami zarejestrowanymi w KRS wraz z historią
 • dane udziałów w formie analitycznej

Raport KRS to m.in.:
 • Historia wpisów
 • Dane rejestrowe i identyfikacyjne, adres e-mail, www
 • Zarząd i Prokura
 • Rada Nadzorcza
 • Wspólnicy
 • Zmiany w kapitale
 • Przedmiot działalności wg. PKD 2007
 • Relacje w formie grafów pomiędzy firmami i osobami
 • Zmiany relacji w formie wykresów na osi czasu
 • Struktura kapitałowa w formie wykresów kołowych
 • Zdefiniowany Beneficjent Rzeczywisty
 • Graf powiązańBaza KRS to nasz flagowy produkt. Jest ona intensywnie wykorzystywana przez dziesiątki naszych zadowolonych klientów, m.in. do:
 • tworzenia własnych raportów handlowych - usługa dla wywiadowni
 • przyporządkowania (mapowania) posiadanych zasobów np. NIP-Regon-KRS
 • oczyszczania własnych wpisów z nieaktualnych rekordów, bądź duplikatów
 • wyszukiwania powiązań w działaniach Anty-Fraudowych
 • wyznaczania Beneficjenta Rzeczywistego
 • analizowania struktur kapitałowych

Sposoby dostępu do danych:
 • API - pobranie pełnego raportu o podmiocie lub osobie
 • Gate-To-Information®
 • PortalKRS.pl - graficzny interaktywny panel do przeglądania i analizy danych
Alerty KRS
Alerty KRS to ostrzeżenia/flagi pokazujące zmiany lub wystąpienie wrażliwych informacji w badanej spółce. Są one niezwykle przydatne w działaniach Anty-Fraudowych. Parametry Alertów można definiować samodzielnie dla kryteriów:
 • adresy wielokrotne - informacja, jeśli podmiot jest powiązany adresowo z innymi firmami w KRS
 • młody podmiot - np. do pół roku działalności lub podmiot nieaktywny
 • zmiany: Zarządu, adresu, właściciela, przekształcenia
 • wystąpienie zdarzeń prawnych
 • niezłożenie w terminie sprawozdań finansowych za miniony okres
 • ta sama osoba jako członek Zarządu i właściciel
 • niski kapitał np. poniżej 5 tys. zł
 • jednoosobowy Zarząd
 • obcokrajowiec w Zarządzie lub wśród właścicieli
 • młoda osoba w Zarządzie lub wśród właścicieli np. w wieku poniżej 30 lat
 • nieustalony udziałowiec np. powyżej 4% udziałów
 • wrażliwe PKD np. handel stalą, paliwami ...

 • Dla większości Alertów parametry takie jak np. młody członek zarządu, wskazane PKD, niski kapitał podlegają konfiguracji dla każdego użytkownika.

Raport posiada rozbudowaną sekcję definiowalnych przez użytkownika Alertów.

Raport KRS prezentowany jest w przejrzystej, łatwej do przeglądania formie zakładkowej i posiada identyfikator (FriendlyLink) pozwalający na przesłanie raportu email'em bez konieczności jego drukowania, czy skanowania.Wśród Alertów KRS dotyczących adresu rejestrowego sprawdzanego podmiotu Użytkownik może skorzystać z ostrzeżeń informujących o:

 • Adresie wielokrotnym - jeśli podmiot jest powiązany adresowo z innymi firmami w ramach bazy KRS. Z poziomu listy firm powiązanych istnieje możliwość pobrania raportu KRS dla wybranego podmiotu.
 • Adresie wirtualnym własnym - w ramach funkcjonalności portalu KRS Użytkownik ma możliwość zdefiniowania katalogu własnych adresów wirtualnych. Wówczas podczas generowania raportu KRS adres rejestrowy sprawdzanego podmiotu będzie weryfikowany także na tak zdefiniowanej liście.
 • Adresie wirtualnym - w ramach grupy branżowej ? stanowi rozwinięcie funkcjonalności Alertu Adres wirtualny własny o możliwość współdzielenia listy zdefiniowanych adresów wirtualnych z innymi podmiotami. Użytkownik ma możliwość aktualizowania listy adresów wspólnie z innymi zaufanymi firmami. Tak stworzony wspólny branżowy katalog adresów wirtualnych będzie weryfikowany niezależnie od listy Adresów wirtualnych własnych.


OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Polskie Listy Sankcyjne: MSWiA oraz Min. Finansów
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT