portalKRS.pl
Kontakt

Obsługa klienta
infoinformacjakredytowa.pl
Dział IT
itinformacjakredytowa.pl
Sprzedaż
salesinformacjakredytowa.pl
Telefon
22 698 67 68
Nasze dane

Nazwa: InformacjaKredytowa.pl sp. z o.o.
Adres: ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa
Kapitał zakładowy: 25 000 zł
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy
Data powołania: 4 marca 2009 r.
Data rejestracji: 24 marca 2009 r.
Nr rejestrowy: KRS 0000325302
Reprezentacja: Adam Wyszogrodzki, Prezes Zarządu - jednoosobowo
Numer REGON: 141754310
Numer NIP: 1132752571
Rachunek bankowy: PL56 1140 2004 0000 3702 7591 3669 mBank S.A.
Certyfikat
Międzynarodowy Certyfikat System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO/IEC 27001:2017 (ISMS), potwierdza poważne traktowanie przez naszą Spółkę kwestii bezpieczeństwa informacji oraz utrzymania jakości usług. ISO/IEC 27001 określa wymagania i zasady: wdrażania, monitorowania, zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie. Bezpieczna informacja to poufność (dostęp tylko dla osób uprawnionych), integralność (dokładność i kompletność), dostępność (dostęp do zasobów, zgodnie z określonymi potrzebami). Jednostka certyfikująca: Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) WAT

Zajęliśmy 10 miejsce na 50 badanych podmiotów w rankingu głównym dla firm technologicznych, dostawców rozwiązań z branży finansowej, organizowany przez Miesięcznik Finansowy BANK (listopad 2023)


Polityka compliance
Regulacje InformacjaKredytowa.pl w zakresie Zgodności (Compliance)
 • Polityka Compliance
  • Poprzez compliance należy rozumieć prowadzenie działalności przez InformacjaKredytowa.pl zgodnie z zestawem norm i zasad:
   • prawnymi, regulacyjnymi, technicznymi, branżowymi oraz wynikającymi z przynależności firmy do organizacji zrzeszających przedsiębiorców,
   • etycznymi, wynikającymi ze stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk KPF, deklaracji i innych form samoograniczenia się przedsiębiorcy, łącznie określanymi mianem "standardów zgodności",
   • pozwalającymi zapewnić bezpieczeństwo zarówno własnych, jak i powierzonych danych (w tym danych osobowych), zakładających ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług.
   • zakładających ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług.
  • W ramach Polityki Compliance realizowanej w InformacjaKredytowa.pl szczególny akcent położono na:
   • dostosowywanie obowiązujących w Spółce umów, regulaminów, procedur i instrukcji do przepisów obowiązującego prawa,
   • ochronę danych osobowych,
   • bezpieczeństwo informacji,
   • przestrzeganie przepisów Kodeksu Dobrych Praktyk KPF.
 • Współpraca z Dostawcami i Klientami
  • InformacjaKredytowa.pl zobowiązuje się oraz oczekuje od swoich Dostawców i Klientów:
   • stosowania zasad uczciwej konkurencji,
   • równego traktowania Dostawców w ramach polityki zakupowej,
   • zapewnienia przejrzystości i zgodności z zasadami dotyczącymi procesu wyboru Dostawców,
   • przeciwdziałania wszelkim formom korupcji, czynnej lub bierniej,
   • unikania sytuacji, w których może zaistnieć konflikt interesów,
   • dążenia do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć podczas współpracy
   • zachowania poufności informacji oraz przestrzegania praw własności intelektualnej.
 • Polityka bezpieczeństwa informacji
  • Działalność InformacjaKredytowa.pl opiera się m.in. na zapewnieniu funkcjonowania systemów informatycznych realizujących ciągłe, sprawne i efektywne pozyskiwanie informacji ze źródeł.
  • Aby właściwie chronić bezpieczeństwo tego strumienia danych, a także w celu ochrony pozostałych danych (w tym danych osobowych dla których Klienci InformacjaKredytowa.pl pozostają Administratorami), został wdrożony oraz jest stale doskonalony system Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017.
  • W dniu 23 lipca 2021 r InformacjaKredytowa.pl uzyskała Międzynarodowy Certyfikat System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO/IEC 27001:2017 (ISMS), który potwierdza poważne traktowanie przez naszą Spółkę kwestii bezpieczeństwa informacji oraz utrzymania jakości usług. ISO/IEC 27001 określa wymagania i zasady: wdrażania, monitorowania, zarządzania bezpieczeństwem informacji w Spółce. Bezpieczna informacja to poufność (dostęp tylko dla osób uprawnionych), integralność (dokładność i kompletność), dostępność (dostęp do zasobów, zgodnie z określonymi potrzebami). IV. Standardy jakości
 • Standardy jakości
  • W celu utrzymania najwyższej jakości świadczonych usług InformacjaKredytowa.pl dokonuje ciągłego monitoringu wszelkich aspektów działalności i jeśli to niezbędne wprowadza niezbędne korekty w swoich działaniach.
  • Monitoringiem objęta jest aktywność Spółki w zakresie m.in.:
   • obsługi Klienta w procesie wdrożenia usług,
   • wsparcia technicznego Help Desk,
   • przekazywania informacji o nowych usługach do Klientów.

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT