portalKRS.pl
Baza Giełd Wierzytelności
Porównaj Beneficjenta to automatyczne porównanie Beneficjenta Rzeczywistego dla podmiotu KRS wg. odpowiedzi źródłowej z CRBR z wyznaczonym niezależnie na podstawie struktury kapitałowej podmiotu.

Zmiany wynikające z implementacji dyrektywy AML V nakładają istotne nowe obowiązki na instytucje obowiązane, które:

 • identyfikując beneficjentów rzeczywistych nie mogą polegać wyłącznie na informacjach pochodzących z CRBR,
 • powinny odnotowywać rozbieżności pomiędzy informacjami dostępnymi w CRBR, a ustalonymi przez nią informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta i podejmować czynności w celu wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności

Funkcjonalność Porównaj Beneficjenta daje Państwu możliwość dostosowania się do nowych przepisów AML w ramach wykorzystania mechanizmu automatycznego, na który składają się:

 • pobranie w czasie rzeczywistym on-line informacji źródłowej z CRBR o Beneficjencie Rzeczywistym podmiotu KRS,
 • wskazanie Beneficjanta Rzeczywistego na podstawie algorytmu identyfikującego udziały >25% (bezpośrednie i pośrednie) wg danych rejestrowych z bazy KRS
 • porównanie i zaprezentowanie obu odpowiedzi w celu identyfikacji rozbieżności w danych Beneficjenta w zakresie jego: numeru PESEL, Nazwiska, Imion, statusu udziałów (pośrednie, bezpośrednie).
Przykładowy/demonstracyjny wynik porównania dla zgodność częściowa. Dane osobowe zanonimizowane.
 • zgodność - w bazie KRS oraz CRBR znajdują się dokładnie takie same dane dla tych samych osób,
 • zgodność częściowa - w bazie KRS oraz CRBR znajdują się dane tych samych osób, lecz różnią się między sobą np. niepodanie drugiego imienia, czy też wskazany inny rodzaj udziałów,
 • brak w KRS-BR - brak możliwości wskazania Beneficjenta w oparciu o bazę KRS, pomimo, że informacja występuje w CRBR,
 • brak w CRBR - w CRBR brak informacji o Beneficjencie podmiotu, pomimo, że został wskazany w oparciu o bazę KRS.
Alert/ostrzeżenie dla niezgodności danych w wyniku porównania

Funkcjonalność Porównaj Beneficjenta dostępna jest:

 • jako dodatkowa Sekcja danych raportów KRS pobieranych podmiocie KRS,
 • jako niezależne źródło, dedykowane dla zapytań masowych/hurtowych, czy też cyklicznych/monitorujących sprawdzeń portfelowych.

Beneficjent rzeczywisty
Ustawa definiuje termin beneficjenta rzeczywistego, jako:
 • osobę fizyczną, która jest właścicielem osoby prawnej
 • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem w wysokości powyżej 25%
 • w pozostałych przypadkach, instytucje obowiązane mogą wskazać członków Zarządu

OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Polskie Listy Sankcyjne: MSWiA oraz Min. Finansów
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT