portalKRS.pl
Baza Giełd Wierzytelności
Porównaj Beneficjenta to automatyczne porównanie Beneficjenta Rzeczywistego dla podmiotu KRS wg. odpowiedzi źródłowej z CRBR z wyznaczonym niezależnie na podstawie struktury kapitałowej podmiotu.

Zmiany wynikające z implementacji dyrektywy AML V nakładają istotne nowe obowiązki na instytucje obowiązane, które:

 • identyfikując beneficjentów rzeczywistych nie mogą polegać wyłącznie na informacjach pochodzących z CRBR,
 • powinny odnotowywać rozbieżności pomiędzy informacjami dostępnymi w CRBR, a ustalonymi przez nią informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta i podejmować czynności w celu wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności

Funkcjonalność Porównaj Beneficjenta daje Państwu możliwość dostosowania się do nowych przepisów AML w ramach wykorzystania mechanizmu automatycznego, na który składają się:

 • pobranie w czasie rzeczywistym on-line informacji źródłowej z CRBR o Beneficjencie Rzeczywistym podmiotu KRS,
 • wskazanie Beneficjanta Rzeczywistego na podstawie algorytmu identyfikującego udziały >25% (bezpośrednie i pośrednie) wg danych rejestrowych z bazy KRS
 • porównanie i zaprezentowanie obu odpowiedzi w celu identyfikacji rozbieżności w danych Beneficjenta w zakresie jego: numeru PESEL, Nazwiska, Imion, statusu udziałów (pośrednie, bezpośrednie).
Przykładowy/demonstracyjny wynik porównania dla zgodność częściowa. Dane osobowe zanonimizowane.
 • zgodność - w bazie KRS oraz CRBR znajdują się dokładnie takie same dane dla tych samych osób,
 • zgodność częściowa - w bazie KRS oraz CRBR znajdują się dane tych samych osób, lecz różnią się między sobą np. niepodanie drugiego imienia, czy też wskazany inny rodzaj udziałów,
 • brak w KRS-BR - brak możliwości wskazania Beneficjenta w oparciu o bazę KRS, pomimo, że informacja występuje w CRBR,
 • brak w CRBR - w CRBR brak informacji o Beneficjencie podmiotu, pomimo, że został wskazany w oparciu o bazę KRS.
Alert/ostrzeżenie dla niezgodności danych w wyniku porównania

Funkcjonalność Porównaj Beneficjenta dostępna jest:

 • jako dodatkowa Sekcja danych raportów KRS pobieranych podmiocie KRS,
 • jako niezależne źródło, dedykowane dla zapytań masowych/hurtowych, czy też cyklicznych/monitorujących sprawdzeń portfelowych.

Sposoby dostępu do danych:
 • API - sprawdzenie po numerze NIP
 • Gate-To-Information®
 • Weryfikacja hurtowa (batch process)
 • PortalKRS.pl® - graficzny interaktywny panel do przeglądania i analizy danych, wynik Porównania Beneficjenta prezentowany w ramach pobieranych raportów KRS


OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Codzienna aktualizacja
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT