portalKRS.pl
Monioring Podmiotów
Instytucje obowiązane powinny stosować środki bezpieczeństwa finansowego w stosunku do klientów, w szczególności, gdy: doszło do zmiany uprzednio ustalonych danych dotyczących klienta.

Usługa Monitoring Podmiotów dostępna w Serwisie Portal KRS umożliwia bieżące monitorowanie portfela podmiotów (Kontrahentów, Dostawców) pod kątem wystąpienia zmian, które mogą mieć wpływ na współpracę.

Użytkownik samodzielnie wybiera listę monitorowanych źródeł oraz odpowiadające im kategorie zdarzeń.

Dla poszczególnych źródeł dostępne są poniższe zdarzenia:

 • Dla źródeł KRS i CEIDG - zmiany: Nazwy, Adresu, PKD, Zarządu/Udziałowców, Upadłości, Postępowania układowe i naprawcze ....
 • Dla źródeł Giełdy Długów (GW), Dział 4 KRS - dodanie, usunięcie, zmiana wpisu o zadłużeniu
 • Dla źródła Beneficjent Rzeczywisty (KRSBR i CRBR) - zmiana beneficjenta rzeczywistego podmiotu
 • Dla źródeł Ogólnopolski Informator Upadłości (OIU), Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) - pojawienie się wpisu o upadłości
 • Dla źródła Dotacje EU - dodanie, usunięcie, zmiana informacji o przyznanej dotacji
 • Dla źródła Ostrzeżenia KNF - dodanie, usunięcie, zmiana wpisu na Liście Ostrzeżeń Publicznych KNF
 • Dla źródła Urząd Regulacji Energetyki (URE) - dodanie, usunięcie podmiotu, zmiana wpisu/danych
 • Dla źródła Rejestr Pośredników Kredytowych i Instytucji Pożyczkowych KNF - dodanie, usunięcie, zmiana wpisu
 • Dla źródła Polska Lista Sankcyjna (lista podmiotów i osób objętych sankcjami MSWiA) - dodanie, usunięcie, zmiana ostrzeżenia
 • eSprawozdania - pobranie sprawozdań finansowych z e-KRS tzn. wyniki finansowe podmiotu za dany rok są dostępne

Użytkownik jest powiadamiany komunikatem e-mail, z wybraną częstością np. codziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu o zdarzeniach, jakie wystąpiły dla portfela monitorowanych podmiotów. Przykład ustawień Profilu monitoringu:Powiadomienie Monitoringu nie zawiera danych firmy po zmianie, lecz informację jakiej kategorii dotyczyła zmiana np. zmiana właściciela, zmiana adresu czy przedmiotu działalności. W celu zapoznania się z informacją po zmianie Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu o firmie.

Schemat usługi monitoringu

Baza zdarzeń monitoringu jest generowana codziennie dla wszystkich podmiotów zarejestrowanych w Polsce i porównywana jest z listą podmiotów zgłoszonych do monitoringu przez Klienta. Z kolei baza podmiotów do monitoringu jest wysyłana do usługi lub zmieniana samodzielnie przez Klienta:

 • w pakietach z dowolną liczbą podmiotów (poprzez wgranie pliku wsadowego XML)
 • pojedynczo, poprzez dodanie Nazwy wraz z numerem KRS lub NIP lub REGON do listy podmiotów monitorowanych

W wyniku porównania listy zdarzeń z listą monitorowanych podmiotów usługa generuje listę zdarzeń, o których Klient jest informowany:

 • w formie powiadomienia e-mail - lista zdarzeń dla podmiotów może znajdować się w treści maila lub w załączniku (CSV lub XML), z możliwością zabezpieczenia indywidualnym hasłem
 • w formie komunikatu API
 • w Panelu zdarzeń Serwisu Portal KRS (przykład poniżej)


OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Polskie Listy Sankcyjne: MSWiA oraz Min. Finansów
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT